:: Naslovna strana > Glasnik broj 2 > Meridijani - Kolubara - eksperimentalni podsliv
 
MERIDIJANI
Odštampaj
Regionalni CARDS pilot Projekat upravljanja rekom Savom za SCG, BiH i Hrvatsku

Kolubara - eksperimentalni podsliv
- Dr Jovan Despotović -
 
Predviđeno vreme za realizaciju ovog projekta je 24 meseca - oktobar 2004 - oktobar 2007. godine
Na osnovu dokumenata - Okvirni sporazum za sliv reke Save, potpisanog u Sarajevu u decembru 2002. godine od strane Slovenije, SR Jugoslavije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine i procesa kooperacije na slivu reke Dunav, koji je inaugurisan na Prvom sastanku ministara inostranih poslova svih 13 zemalja sa sliva Dunava, održanom u Beču maja 2002. godine, stvoreni su uslovi za saradnju na poslovima upravljanja slivom reke Save. Na bazi ovih dokumenata i snažnih inicijativa i podrške, pogotovu Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, formirana je Komisija za Savu, sa sedištem u Zagrebu, i ingerencijama za plovidbu, za aspekte poplava, kvaliteta vode i priobalja i za ekonomski razvoj kompletnog sliva.

Ugovor za relizaciju Projekta upravljanja rekom Savom je potpisan između Evropske komisije i kompanije SEFEŽ (SFG) Pariz-Brisel kao nosioca posla, dok su podizvođači u realizaciji: holandski Unesko-IHE (UNESCO - IHE) i Građevinski fakultet iz Beograda. Pilot Projekat upravljanja rekom Savom trebalo bi da se realizuje za 24 meseca, od oktobra 2004. do oktobra 2007. godine.

kolubara Ciljevi Projekta: primena osnovnih principa Okvirne direktive o vodama Evropske unije i Uputstava - vodiča za primenu zajedničke strategije na tri podsliva reke Save, i to na Kupi (Hrvatska), Vrbasu (BiH) i Kolubari (SCG); podrška, obuka i jačanje kapaciteta za pripremu integralnog plana upravljanja na slivu reke Save; podrška na bazi saradnje sa komisijom za reku Savu; podrška i koordinacija ostalih projekata koji su u vezi sa Evropskim direktivama o vodi, kao što su UNDP - GEF projekta za sliv Save; aspekti učešća javnosti u pripremi planova za upravljanje slivom reke Save...

Upravljanje Projektom: trebalo bi da osigura visok stepen koordinacije, kontrole i realizacije, praćenje realizacije radi pravovremenih reakcija sa ciljem otklanjanja smetnji i rešavanja problema, i uvremenjenu realizaciju projekta.

Promocija Projekta: radi kontinuiranog informiasanja zainteresovanih strana, aktiviranja alata i mehanizama kojima će se šira javnost redovno upoznavati o toku projekta, o Evropskim direktivama o vodi, ali i dostavljanju rezultata projekta različitim interesentima radi dobijanja odgovora na inicijative i aktivnosti od strane široke javnosti.

Uvodna faza: prvi sastanci i neformalni razgovori o projektu i relevantnim projektima u regionu i u pojedinim državama.

Faza implementacije: vođenje regionalnih i nacionalnih treninga u vezi sa Evropskim direktivama o vodi i uputstvima - vodičima o zajedničkoj strategiji na slivu Save, podrška razvoju ljudskih kapaciteta sa naglaskom na prekograničnim vodama i Evropskim direktivama i podrška kapacitetu komisije za Savu.

Završna faza: predaja svih odgovornosti lokalnim partnerima - korisnicima, sa osiguranjem sposobnosti lokalnog partnera i efikasne predaje.

Uputstva - vodiči za primenu Evropske direktive prema Zajedničkoj strategiji implementacije su sledeći: ekonomska analiza; identifikacija vodnih tela; analiza pritisaka i uticaja; teško modifikovana i veštačka vodna tela; prekogranične i obalne vode; mreža za intrekalibraciju; monitoring; učešće javnosti; GIS - geografski informacioni sistem; tipologija; planiranje; močvare; najbolje prakse u planiranju na slivovima; zaštićena područja.

Izveštaj o karakterizaciji tri savska podsliva - Kolubare, Kupe i Vrbasa koji su u fazi pripreme su sa sledećim sadržajem: uvod; generalne karakteristike podslivova reka Kupe, Vrbas, Kolubara; karakterizacija površinskih voda; karakterizacija podzemnih voda; analiza pritisaka i uticaja; ekonomska analiza; scenariji i analiza rizika; zaštićena područja; monitoring sistem; učešće javnosti; zaključci; reference.

Ovo je kratak pregled sadržaja i trenutnih aktivnosti na pilot Projektu upravljanja rekom Savom, a u sledećim brojevima "Glasnika" daćemo više detaljnih informacija. Do tada zainteresovani mogu više informacija dobiti na sajtu: www.savariver.net

Pročitajte iz oblasti "Meridijani" i:

<<< Nazad na sadržaj