Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 1 > Akcije i aktivnosti matičnih sekcija - Šest tehničkih propisa kao "internih preporuka IKS"
 
AKCIJE I AKTIVNOSTI MATIČNIH SEKCIJA
Odštampaj
Programske aktivnosti u odlazećoj - putokaz i indikator za 2006. godinu

Šest tehničkih propisa kao "internih preporuka IKS"
- Gligor Obrenović -
 
Pokrenuta inicijativa da se ispitaju pravne mogućnosti za objavljivanje FIDIC-a na engleskom jeziku na sajtu Komore kako bi ovaj izuzetno važan dokument bio dostupan svim članovima

Kraj godine je prilika da se osvrnemo i sagledamo šta smo uradili a šta smo propustili da uradimo iz naših programskih opredeljenja. Da analiziramo i procenimo da li su nam planovi bili realni i objektivni i koje su nas slabosti sprečavale da izvršimo sve planirane aktivnosti. Imajući mnogo elana i volje rukovodstvo Komore i Skupština Komore su postavili ambiciozne zadatke.

Izvršni odbor Matične sekcije izvođača radova konstituisan 1. decembra 2004. godine, doneo je Poslovnik o radu i izabrao predsednika IO. Odmah po konstituisanju članovi Izvršnog odbora su se uključili u pripremu Prve vanredne skupštine IKS koja je održana 21. januara 2005. godine.

Nakon održane vanredne Skupštine aktivnosti u matičnim sekcijama postaju intenzivnije. Izvršni odbor Matične sekcije izvođača radova je 3. februara formirao komisiju za izradu plana i programa matične sekcije i uključio se u izradu plana IKS sa ostalim matičnim sekcijama. Predloženi plan i program kako IKS tako i matičnih sekcija usvojila je Skupština IKS na Drugoj redovnoj sednici 27. juna 2005. godine kada su se stekle objektivne mogućnosti za realizaciju. Pre održavanja Skupštine IO je počeo sa realizacijom svojih programskih opredeljenja.

Stalna aktivnost matične sekcije, koja ne sme da ima odlaganje, jeste pregled zahteva i utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licenci. Komisije po strukama koje je formirao IO 3. februara 2005. godine nastavile su rad prethodnih komisija tako da su predlozi za izdavanje licenci upućivani UO IKS kontinuirano svake nedelje tokom godine. Takođe je formirana stalna komisija IO koja razmatra zahteve za uvođenje novih vrsta licenci.

Započete aktivnosti na formiranju regionalnih odbora u Matičnoj sekciji izvođača radova su zaokruženi formiranjem sledećih odbora u Novom Sadu: Regionalni odbor diplomiranih građevinskih inženjera, Regionalni odbor diplomiranih inženjera arhitekture, Regionalni odbor diplomiranih inženjera ostalih tehničkih struka. Do kraja ove godine i početkom naredne biće formirane regionalne kancelarije u Novom Sadu i Subotici. Pored navedenih odbora formiran je Regionalni odbor diplomiranih elektroinženjera u Vranju.

Imajući u vidu da u oblasti graditeljstva ima nedefinisanih standarda i normativa ili neusaglašenih propisa, Matična sekcija izvođača radova je formirala komisije koje će utvrditi šest tehničke uslove i predložiti ih kao "Interne preporuke IKS": za zaštitu konstrukcija (objekata od uticaja voda); za radove na kolovoznim zastorima, na mostovima i prilazima; tehnički uslovi za izbor i ugradnju podlivki; za prepravku betona nosećih konstrukcija; za zaštitu od korozije čeličnih konstrukcija; za ležišta i dilatacije na mostovima.

Ovako utvrđeni tehnički uslovi biće objavljeni na sajtu IKS. U budućem radu biće uključen veći broj članova Komore na pripremi i izradi sličnih tehničkih uslova iz raznih oblasti koji će biti predloženi kao interne preporuke.

Izvršni odbor matične sekcije izvođača radova je razmatrao primedbe na Pravilnik o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje Ministarstvo za kapitalne investicije i predložio UO da utvrđene primedbe prosledi nadležnom ministarstvu.

sest tehnickih propisa Takođe je IO inicirao formiranje stalne komisije Upravnog odbora da ažurira sve primedbe na Zakon o planiranju i izgradnji koje su dostavljene IKS i da utvrdi primedbe na Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji. Ovom prilikom su određeni i članovi Matične sekcije izvođača radova za rad u ovoj komisiji.

Uskoro će biti objavljen spisak propisa i standarda koji se primenjuju u graditeljstvu na sajtu IKS koje priprema sekcija izvođača radova.

Matična sekcija izvođača radova je, takođe, pokrenula inicijativu da se ispitaju pravne mogućnosti za objavljivanje FIDIC-a na engleskom jeziku na sajtu Komore, kako bi bio dostupan našim članovima.

Od osnivanja IKS Matična sekcija izvođača radova ostvaruje dobru komunikaciju sa strukovnim organizacijama a pre svega sa Savezom građevinskih inženjera i tehničara Srbije. Posle uspešnog organizovanja Druge konferencije građevinara Srbije održane 22. juna 2004. godine u Centru "Sava" u Beogradu koju su organizovali Savez građevinskih inženjera i tehničara, IKS i Udruženje industrijalaca SCG, saradnja sa strukovnim organizacijama je nastavljena. Dan SGITS-a i IKS, održan 28. aprila u svečanoj sali Sajma na 31. međunarodnom sajmu građevinarstva u Beogradu, je bio veoma zapažena manifestacija na kojoj je promovisan Program stručnih aktivnosti IKS i sekcije izvođača radova. Na ovoj manifestaciji učestvovalo je u pripremi i radu više članova IKS.

Ove godine je trebalo da se održi višednevni seminar sa pratećom izložbom "Nove tehnologije u građevinarstvu" u Vrnjačkoj Banji u organizaciji Matične sekcije izvođača radova i SGITS-a. Za ovakvu manifestaciju pripremljen je program, ali zbog obimnog materijala i kratkog vremenskog roka nije bilo moguće organizovati ovakvu manifestaciju. Zbog toga je Izvršni odbor zajedno sa SGITS-om organizovao više jednodnevnih programa na temu "Nove tehnologije u građevinarstvu" sa pratećom izložbom. S obzirom da su za ovakve programe iskazana velika interesovanja kako članova IKS, tako i privrednih subjekata, ovakvi programi će biti nastavljeni u Beogradu i većim gradovima u Srbiji, a neki od njih će biti ponovljeni.

Pored napred navedenih skupova veliku pažnju i interesovanje je imao niz održanih skupova, "Normativi elektroradova u građevinarstvu" - primena u praksi. Inače ovi skupovi su održani u organizaciji IO matične sekcije izvođača radova i Podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike, u dosadašnjem radu verovatno najaktivnije podsekcije. Ovi skupovi su održani po zahtevima regionalnih odbora.

Matična sekcija izvođača radova i Matična sekcija projektanata su pomogle Savezu arhitekata Srbije i učestvovale u organizaciji posete ruske delegacije u okviru manifestacije "Nedelja ruskog graditeljstva" u Beogradu.

Imajući velike želje i ambiciozne planove Matična sekcija izvođača radova nastavlja sa započetim aktivnostima i u narednom periodu.

Izvršni odbor matične sekcije izvođača radova svojim članovima i svim članovima IKS čestita novogodišnje i božićne praznike.

Pročitajte iz oblasti "Akcije i aktivnosti matičnih sekcija" i:

<<< Nazad na sadržaj
05. februar 2023.