:: Naslovna strana > Glasnik broj 1 > Akcije i aktivnosti matičnih sekcija - Otvoreni za dvosmernu komunikaciju
 
AKCIJE I AKTIVNOSTI MATIČNIH SEKCIJA
Odštampaj
Matična sekcija projektanata sa preko 8.000 licenciranih inženjera - najveća komorska celina

Otvoreni za dvosmernu komunikaciju
- Dr Dušan Ilić -
 
Sekcija projektanata predstavlja veliki stručno verifikovani kadrovski potencijal čije mogućnosti danas nisu ni izbliza iskorišćene, pre svega zbog tranzicionog perioda u kome se zemlja nalazi, stanja siromaštva i samim tim nedostatka odgovarajućih investicija u poslove kojima se njeni članovi bave

Suženo na najmanju meru tržište poslova samo po sebi proizvodi negativne posledice, obezvređuje rad a samim tim i kvalitet, dovodi ljude u poziciju da se nelojalno ponašaju prema struci i kolegama u trci preživljavanja. U takvim, objektivno nepovoljnim uslovima, formirana je Inženjerska komora Srbije.

Matična sekcija projektanata sa svim svojim specifičnostima je deo te ogromne porodice inženjera u Komori po svojoj organizaciji, planovima rada i aktivnostima. Na osnovu ciljeva i zadataka Komore, formulisanih u Statutu, grupisali smo planirane aktivnosti u pet zajedničkih područja, razvrstanih kao prioritetna, godišnja (srednjoročna) i trajna: rad na zakonodavnoj i normativnoj praksi, rad na organizaciji i fukcionisanju Komore, servisiranje potreba članstva, stručni ispiti i licenciranje, usavršavanje i unapređenje struke.

Po pravilu, aktivnosti sekcije i IO idu kao predlozi Upravnom odboru da bi se donele odluke ili se inicirana pitanja na UO raspravljaju na IO i predlažu rešenja.

Rad na zakonodavnoj i normativnoj praksi je trajni zadatak, uz iniciranje predloga ka nadležnom ministarstvu i drugim državnim organima, odnosno izrada preporuka koje bi članovima i struci omogućile kvalitetniji rad.
S obzirom na predstojeće integracije u EU očekuju nas ogromni zadaci u usaglašavanju i ujednačavanju zakonske i druge regulative za izradu investiciono-tehničke dokumentacije u bližoj budućnosti.
dvosmerna Opredelili smo se, da prvo registrujemo sve važeće zakonske i druge prateće dokumente u oblasti projektovanja, kako bismo u drugoj fazi pristupili predlozima za njihovim dopunama, promenama, osavremenjavanjem i konačno usaglašavanjem.
Smatramo neophodnim, s obzirom na pojave na tržištu, izradu Preporuka za projektovanje stambenih i stabmeno-poslovnih objekata u čijoj izradi bi učestvovale sve zastupljene struke u izradi dokumentacije.
Takođe, nastojimo da podstaknemo regionalne podsekcije da kritički sagledaju i normativna akta na nivoima lokalnih samouprava u oblasti projektovanja, kako bi ujednačavanjem obezbedili uslove za kvalitetniji i odgovorniji stručni rad.

Rad na organizaciji i fukcionisanju Komore zahteva trajnu aktivnost, posebno u prvim godinama formiranja, razmenu iskustava sa komorama u okruženju i razvijenim zemljama sa višegodišnjim iskustvima.
Cilj nam je da Komora postane elastičan organizam otvoren za inicijative delova komore i članstva koje rezultiraju dogovorima i odlukama.
Odbori podsekcija, kao regionalni delovi Komore, treba što pre da postanu i ostanu spona između centralnih organa Komore i članstva sa jedne strane, a sa druge spona uticaja Komore na organe lokalne samouprave koji donose odluke za koje je članstvo profesionalno i radno zainteresovano.
U dosadašnjem periodu IO je nastojao da putem brojnih kontakata i dopisa eletronskim putem podstakne određene aktivnosti regionalnih odbora podsekcija, uključi ih u izradu programa rada i slično. S obzirom da nemamo očekivane rezultate, odlučili smo se da u narednoj godini ostvarimo i neposredne kontakte. Podržavamo i spremni smo da podržimo sve ideje i programe u organizaciji regionalnih podsekcija koji okupljaju članstvo na uočavanju i razrešavanju problema sa kojima se susreće struka.

Servisiranje potreba članova je vrlo značajna i široka oblast potencijalnih aktivnosti Komore, koja u dosadašnjem početnom radu nije ni izbliza dosegnuta.
Saglasno domenu rada ove matične sekcije opredelili smo se da uradimo Predlog cenovnika minimalnih cena projektantskih usluga za stambene i stambeno-poslovne objekte u cilju zaustavljanja procesa obezvređivanja rada projektanskih struka, zbog uslova na tržištu, ali i u funkciji podizanja kvaliteta naših projekata, koji je takođe u padu.
Do kraja godine biće urađen Nacrt predloga cenovnika od strane Energoprojekta (koji je izabran na pozivnom konkursu). Organizovaćemo javnu diskusiju preko sajta, i u svim regionalnim delovima Komore. Po njegovom usvajanju, pratiće se primena i odgovori tržišta, da bi se konačno taj dokument predstavio kao obavezujući za članove Komore.
Planiramo da organizujemo rad i sačinimo cenovnike projektantskih usluga i za druge objekte, karakteristične za pojedine struke/podsekcije, sukcesivno tokom 2006, kao i za sve ostale objekte visokogradnje.
Uočen problem opšteg nedostatka tehničke literature, a delom i zbog njene nedostupnosti širem članstvu, nastojali smo u proteklom periodu da ublažimo na više načina: stimulisanjem autora i otkupom određenog broja primeraka, sponzorstvom i otkupom kotizacija za stručno-naučne skupove i drugim sličnim materijalnim davanjima.
Takođe, vršimo pripremu da omogućimo članstvu elektronskim putem uvid i preuzimanje članaka iz stručno-naučne periodike koju izdaju fakulteti (koji školuju struke koje čine Komoru) i odgovarajući instituti. Prve rezultate očekujemo početkom godine.

Stručni ispiti i licenciranje su takođe dva polja naše delatnosti. Prvo u koje ulazimo ostvarujući zakonsku obavezu i drugo koje prestavlja osnovnu delatnost Komore.
Preduzimamo korake, uz pomoć UO i u saradnji sa sekcijom izvođača, da zajedno sa SIT-om, s obzirom na dosadašnju tradiciju, preuzmemo zakonsku odgovornost za organizovanje i sprovođenje stručnih ispita, bez prekida kontinuiteta u ovoj značajnoj delatnosti.
Očekuju nas poslovi na inoviranju programa polaganja stručnih ispita i širenju kadrovske baze ispitivača, kako u polaganju ne bi bilo zastoja.
Pored permanentnog rešavanja zahteva za licencama, matična sekcija radi na inoviranju opisa postojećih licenci, preispitivanju broja i vrsta licenci kod pojedinih struka i uvođenju novih licenci.

Usavršavanje i unapređenje struke je takođe jedan od važnih segmenata sadašnjeg i budućeg rada Komore. Komora je u dosadašnjem periodu uspešno organizovala, preko komisija UO, čitav niz predavanja i seminara u oblastima različitih struka. Namera je da se u budućem periodu ove aktivnosti disperzivno organizuju.
IO naše matične sekcije nastoji da u neposrednom kontaktu sagleda oblasti interesovanja i potreba članstva kao i spremnost i mogućnosti fakulteta i instituta da te potrebe zadovljavaju. U takvoj korelaciji nastojaćemo da doprinesemo započetim zajedničkim aktivnostima Komore, odnosno zadovoljavamo specifične potrebe projektantskih struka na način koji bi im najviše odgovarao.
U kratkom proteklom periodu nastojali smo da uvek izađemo u susret, prema našim mogućnostima, zahtevima za finansijsku pomoć u organizovanju pojedinih aktivnosti strukovnih udruženja ili to činimo putem konkursa.

Pročitajte iz oblasti "Akcije i aktivnosti matičnih sekcija" i:

<<< Nazad na sadržaj