Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 1 > Akcije i aktivnosti matičnih sekcija - Iznad optimističkih očekivanja
 
AKCIJE I AKTIVNOSTI MATIČNIH SEKCIJA
Odštampaj
Naučno-stručno savetovanje "geotehnički aspekti građevinarstva", Kopaonik, 24-27. oktobar 2005. godine

Iznad optimističkih očekivanja
- Dr Radomir Folić -
 
Naučno-stručno savetovanje "Geotehnički aspekti građevinarstva" okupilo je imponzantan broj stručnih i naučnih radova, kao i veliki broj učesnika - skupu je prisustvovalo gotovo 200 stručnjaka iz ove oblasti. Tokom tri radna dana raspravljeno je 16 tema kroz 76 radova, a posle svakog se razvijala živa diskusija u kojoj su dominirali polemički tonovi potkrepljeni valjanom argumentacijom. Prezentirane su sledeće teme: Stanje geotehnike u našoj zemlji, Geotehnika u projektovanju i izvođenju objekata infrastrukture, Geotehnički aspekti građenja u urbanim sredinama, istražni radovi, karakteristike tla i stena, karakterizacija i klasifikacija terena, Modeli geomaterijala i numeričke metode, Predviđanje i rezultati osmatranja objekta, opservacioni metod, Poboljšanje tla, armiranje, injektiranje, drenaže i drugo, Duboki iskopi i tuneli, Stabilnost kosina i klizišta, Specijalne konstrukcije u geotehnici, Hidrotehnički nasipi i nasute brane, Deponije čvrstog otpada, ekološki aspekti geotehnike, Mikrozoniranje i seizmički rizik, Normativi - tehnički propisi u građevinskoj geotehnici.

Skup je održan na Kopaoniku od 24. do 27. oktobra 2005. godine u organizaciji Saveza građevinskih inženjera i tehničara Srbije, Društva za mehaniku tla i geotehniku Srbije i Saobraćajnog instituta CIP iz Beograda.

Za rezime naučno-stručno savetovanje "Geotehnički aspekti građevinarstva" bila je zadužena petočlana grupa eksperata - grupa za zaključke (prof. dr Petar Anagnosti, prof. dr Radomir Folić, prof. dr Milan Maksimović, Miroljub Samardaković i Vladimir Filipović) koja je skup ocenila kao veoma uspešan, iznad optimističkih očekivanja, ali i da je potrebno nastaviti rad na daljem okupljanju svih stručnjaka i istraživača na sličnim skupovima. Na taj način bi se uticalo na unapređenje ove važne oblasti rada u graditeljstvu. Veliki broj radova i referenata predstavlja nesumnjiv doprinos ovoj oblasti.

I pored problema koji postoje u istraživačkom i razvojnom radu u oblasti geotehnike, u graditeljstvu postoje aktivnosti naših stručnjaka i istraživača koje nagoveštavaju da bi se većim ulaganjima nepovoljno stanje moglo ublažiti. Kontakt sa Međunarodnim udruženjem za mehaniku tla i fundiranje nije potpuno prekinut zahvaljujući ličnim kontaktima predsednika i jednog broja članova Društva za mehaniku tla i geotehniku Srbije. Skup je podržao zalaganje da se nastavi sa ovim kontaktima i omasovi uključivanje u Međunarodno udruženje i aktiviranje u radnim - tehničkim komitetima, kao i učešće sa stručnim radovima na Konferencijama u inostranstvu. Za to je potrebna podrška Ministarstva za nauku, razvoj i zaštitu životne sredine Srbije.

Srbija se nalazi pred krupnim zadatkom usaglašavanja sopstvene regulative (tehničkih propisa) sa međunarodnom, naročito sa evrokodovima, konstatovano je na skupu na Kopaoniku. U prvom redu to je set normi EN 1997- Eurocode 7: Geotechnical design i EN 1998 - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects. Pored toga nužno je prilagođavanje naših tehničkih propisa i u ostalim oblastima koje regulišu delatnost geotehnike u graditeljstvu. Zbog toga je važno uključivanje naših članova da konkurišu kod Ministarstava za nauku, razvoj i zaštitu životne sredine Srbije i Saveznog zavoda za standardizaciju za organizovanje i finansiranje ovih aktivnosti koje su od prvorazrednog značaja za naše uključivanje u evropske integracije.

Zaostajanja na usaglašavanju domaće regulative sa propisima u EU bio je "povod za preporuku" Naučnom komitetu savetovanja "Geotehnički aspekti građevinarstva" da razmotri mogućnost organizovanja savetovanja posvećenog komparativnoj analizi naše i međunarodne regulative (sa naglaskom na evropske norme) koje bi se održalo 2006. godine.

Pročitajte iz oblasti "Akcije i aktivnosti matičnih sekcija" i:

<<< Nazad na sadržaj
05. februar 2023.