Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
 

Udruženje inženjera Beograda organizovaće XII naučno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem „Upravljanje urbanim razvojem, prilagodljiv grad i zaštita prostora i životne sredine“, 16. septembra 2020. godine u Beogradu, u sali Doma inženjera “Nikola Tesla“, u ulici Kneza Miloša 9/III, u Beogradu. Suorganizator ovog događaja je Inženjerska akademija Srbije, a sve se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije.

Motiv održavanja konferencije je upravljanje urbanim razvojem koji podrazumeva fokusiranje na efektivnost i efikasnost korišćenjem resursa, koji su prisutni u datom kontekstu uz uključivanje državnih i nedržavnih organa u proces oblikovanja javnih politika na državnom i lokalnom nivou. Urbani razvoj se suočava sa nizom složenih razvojnih izazova, uključujući političke, socioekonomske i druge nepovoljne okolnosti kao što su i nepovoljne investicione klime, loša infrastruktura i drugo. Postojeća praksa upravljanja urbanim razvojem u Srbiji je, u odsustvu odgovarajućeg regulatornog okvira, proizvela mnoštvo neusaglašenih dokumenata i nekoordinisanih delovanja aktera na različitim nivoima vlasti, što je kao posledicu stvorilo neodrživo korišćenje resursa i proizvelo konflikte u prostoru.

>

ULUPUDS - Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, kao osnivač, i Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad - Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Urbanistički zavod Beograda, WIENERBERGER d.o.o. KANJIŽA, Inženjerska komora Srbije, Radio-televizija Srbije, kao suosnivači - objavljuju Javni poziv – konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović, koja je osnovana sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo.

>

Na osnovu člana 201. stav 7. tačka 20a) Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20), prof. dr Zorana Z. Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, donela je Pravilnik o uslovima i kriterijumima na osnovu kojih se izdaje akreditacija, kriterijumima za utvrđivanje programa stručnog usavršavanja za pojedine stručne oblasti, uslovima i načinu sprovođenja stručnog usavršavanja licenciranih i drugih zainteresovanih lica.

Pravilnik  je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 105/2020 od 5.8.2020. godine, a stupio je na snagu 13.8.2020. godine.

Pravilnik možete preuzeti ovde

>

Na osnovu člana 201. stav 7. tačka 20b) Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20), prof. dr Zorana Z. Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, donela je Pravilnik o stručnim poslovima prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti koje obavljaju licencirana lica.

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 106/2020 od 7.8.2020. godine, a stupio je na snagu 15.8.2020. godine.

Pravilnik možete preuzeti ovde

>

Zbog situacije u vezi sa pandemijom zarazne bolesti Kovid-19, molimo članove Komore i druge stranke da, osim u slučaju preke potrebe, maksimalno izbegavaju dolazak u prostorije Inženjerske komore Srbije.

Ukoliko je dolazak neophodan, u prostorijama Komore obavezno je nošenje maski i rukavica, kao i držanje fizičke distance između lica od 2m.

Za sva pitanja u vezi sa izdavanjem licenci možete se obratiti Stručnim službama Komore na sledeće brojeve telefona: 011/655-7419, 011/655-7420, 011/655-7435.

Izdavanje potvrda vezanih za status člana Komore, uverenja o podacima upisanim u Registar inženjera, arhitekata i prostornih planera i registar licenciranih izvođača i drugo obavljaće se putem imejla. Zahteve za izdavanje potvrda i uverenja možete slati na imejl adresu: info@ingkomora.rs

>

Jedan od poslova koje je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture poverilo Inženjerskoj komori Srbije, pored poslova organizovanja stručnog ispita i izdavanja licenci, jeste i vođenje Registra licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i Registra licenciranih izvođača.

Inženjerska komora Srbije je kreirala aplikaciju za pretragu podataka licenciranih lica sadržanih u registrima, a detaljne informacije vezane za registre možete pogledati na sledećoj Internet stranici: www.ingkomora.rs/registar/

>

Shodno Zakonu o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/2009, 81/2009 - ispravka, 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013- odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. zakon i 9/2020), koji je stupio na snagu 12.2.2020. godine i Ugovoru o poveravanju poslova organizovanja stručnog ispta, izdavanja licenci i vođenja registra, br. 01-489 od 28.02.2020. godine, zahtevi za izdavanje licenci podnose se Inženjerskoj komori Srbije.

Informacije koje se odnose na uslove za dobijanje licenci za odgovornog planera, odgovornog urbanistu, odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova, zatim licence prema stručnim, odnosno užim stručnim oblastima sa opisima stručnih poslova, kao i informacije o izdavanju licenci u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti, kao i licencama za odgovorna lica i Registru licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera („Službeni glasnik RS”, broj 51/2019) se nalaze na sledećoj Internet stranici: http://www.ingkomora.rs/licence/

Zahtev/Obrazac za izdavanje licenci možete popuniti na sledećoj Internet stranici: https://www.ingkomora.rs/prijava/

>

Postupak prijavljivanja za članstvo u Inženjerskoj komori Srbije je veoma jednostavan.

Potrebno je da popunite obrazac prijave za prijem u članstvo Komore, koji se nalazi na sledećoj Internet stranici: http://prijava.ingkomora.rs/clan

Popunjenu, odštampanu i potpisanu prijavu zajedno sa rešenjem o izdavanju licence i fotokopijom lične karte (ili očitanom ličnom kartom) pošaljite poštom na adresu Komore u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Mišića 37/II ili na adrese naših regionalnih kancelarija: http://www.ingkomora.rs/kontakt/ ili navedenu skeniranu dokumentaciju možete poslati na mejl adresu: info@ingkomora.rs

>
18. septembar 2020.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (14)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

twitter facebook /

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

iksmobnet

Pretraga sajta


hram